Regulamin sklepu internetowego


§1 Postanowienia wstępne


1.    Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://pge-sa.pl/sklep/, prowadzony jest przez Poland Green Energy S.A  z siedzibą w Wrocławiu  wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Wrocław-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000872209, o kapitale zakładowym 1100000, opłaconym w całości,
NIP 8943161399, REGON 387630787
2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży
z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3.    Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§2 Ochrona danych osobowych


1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Poland Green Energy S.A z siedzibą w Wrocław ul Skwierzyńska 21/9
2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6.    Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

§3 Definicje

1.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta
2.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
3.    Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;
4.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
7.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
8.    Login – ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany w Sklepie samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
9.    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
11.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
12.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.
13.    Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego
14.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym   
15.    Sprzedawca - Poland Green Energy S.A  (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w  Wrocław  przy ul. Skwierzyńskiego 21/9  kod pocztowy 53-521, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/wWrocław   VI  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000872209  o kapitale zakładowym 1100000., opłaconym w całości
NIP  8943161399 REGON  387630787
16.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
17.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
18.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
§4 Kontakt ze Sklepem
1.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
2.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16.
3.    Dane kontaktowe:
a.    Adres Sprzedawcy: ..
b.    Adres e-mail Sprzedawcy: ..
c.    Numer telefonu Sprzedawcy:  
d.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 33105019791000009032397599ING Bank Śląski.


§5 Wymagania techniczne

1.    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne są:
a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu .
b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.    włączona obsługa plików cookies.


§6 Informacje ogólne


1.    Do zapoznania się z cennikiem poszczególnych produktów oferowanych przez Sklep wymagane jest założenie Konta za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
2.    Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu i aktywacji Konta za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5.    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


§7 Odpowiedzialność

1.    Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym, a Sklepem.
2.    Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem własnego Konta.
3.    Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
4.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


§8 Zakładanie Konta w Sklepie


1.    Do założenia Konta w Sklepie wymagane jest wypełnienie Formularza rejestracji, udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Niezbędne jest podanie następujących danych:
a.    imię i nazwisko/nazwa
b.    adres e-mail i/lub telefon komórkowy
c.    NIP (jeżeli dotyczy)
d.    adres do korespondencji.
2.    Proces rejestracji zostaje zakończony w momencie potwierdzenia rejestracji Konta przez Klienta.
3.    Proces logowania na Konto odbywa się poprzez podanie loginu
i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
5.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §4.


§9 Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:
1.    Zarejestrować Konto,  a następnie zalogować się do Sklepu jako osoba fizyczna lub Przedsiębiorca;
2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3.    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” ,
4.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §10 ust. 3.


§10 Oferowane metody dostawy oraz płatności


1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a.    Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, Przesyłka kurierska,
b.    przesyłka kurierska pobraniowa,
c.    Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Jachowicza 9 Płock.
2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.    Płatność przy odbiorze
b.    Płatność za pobraniem
c.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d.    Płatności elektroniczne
e.    Płatność kartą płatniczą.
3.    Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.


§11 Wykonanie umowy sprzedaży


1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §9 Regulaminu.
2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.    W przypadku wyboru przez Klienta:
a.    płatności przelewem,
b.    płatności elektronicznych albo
c.    płatności kartą płatniczą,
- Klient obowiązany jest do dokonania płatności.
4.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6.    W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.


§12 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy


1.    Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy, określony w §4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


§13 Skutki odstąpienia od Umowy


1.    W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
2.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
3.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
4.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem 14 dni.
6.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
8.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c.    w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e.    w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
§14 Reklamacja i gwarancja
1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 zd. 1 k.c.
4.    Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez producenta gwarancji jakości obejmującej Produkty (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Produkcie, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.
5.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
6.    Zaleca się, aby w reklamacji podać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
7.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
8.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §4 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
9.    Z chwilą wydania Produktu Klientowi, przechodzą na niego wszystkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Przez wydanie Produktu rozumie się również przekazanie Produktu przewoźnikowi, którego wybór należał do Klienta.

§15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§16 Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .