POLITYKA PRYWATNOŚCI POLAND GREEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30-08-2021 R.§1. UWAGI WPROWADZAJĄCE


1.    Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych Użytkowników Sklepu Internetowego Poland Green Energy S.A. dostępnego pod adresem https://pge-sa.pl/sklep/ i usług towarzyszących, w tym Formularza Zamówień i Newslettera, w szczególności danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Usługodawcę tych usług w związku z ich świadczeniem danymi wprowadzanymi do urządzeń końcowych Użytkowników powszechnie znanym jako cookies (ciasteczka).
2.    Niniejsza polityka ochrony danych i cookies stanowi jednocześnie informację, o której mowa w art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO)


§2. SŁOWNICZEK POJĘĆ

1.    Administrator danych osobowych – Poland Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skwierzyńska 21/9, 53-521 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872209, NIP: 8943161399, REGON: 387630787 (dalej – ,,Administrator” lub ,,PGE”)
2.    RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz sprostowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119 z 4.5.2016).
3.    USUDE- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
4.    PT- ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, tj. z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 576)
5.    Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się urządzenia z Serwisem PGE służące do umożliwienia lub ułatwienia Użytkownikom dostępu do korzystania z Serwisu
6.    Newsletter – elektroniczna forma biuletynu (czasopisma) rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, w którym zamieszczane są, między innymi, informacje na temat oferty Serwisu, promocjach i konkursach organizowanych przez Administratora.
7.    urządzenie końcowe - elektroniczne urządzenie, takie jak w szczególności zestaw komputerowy lub telefon komórkowy za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
8.    Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu- Sklepu Internetowego PGE.
9.    Serwis – Sklep Internetowy PGE, pod adresem: https://pge-sa.pl/sklep/.


§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://pge-sa.pl/sklep/, jest Poland Green Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skwierzyńska 21/9, 53-521 Wrocław, – zwana dalej „Administratorem” lub ,,PGE”.
2.    Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z polskimi przepisami wydanymi w związku z RODO, w tym  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
3.    W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:
a)    na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu przetwarzania tych danych w związku ze świadczeniem usług w Sklepie PGE (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b)    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c)    w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków z zakresu sprawozdawczości finansowej i związanych z dochodzeniem lub możliwością dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub odpowiedzialności karnej lub administracyjnej przez Administratora, Użytkownika lub osoby trzecie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d)    w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w celach reklamowych i marketingowych (podstawa prawna: art. 10 USUDE oraz art. 172 PT).

§4 CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1.    Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:
a)    Rejestracji w Serwisie;
b)    zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia;
c)    sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
d)    wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;
e)    przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
f)    w celu publikacji Treści.
2.    W celu:
a)    Rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookies. W przypadku Przedsiębiorcy powyższe dane są poszerzone o nazwę firmy oraz numer NIP;
b)    zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia– przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Administratora w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem. W przypadku Przedsiębiorcy powyższe dane są poszerzone o nazwę firmy oraz numer NIP;
c)    sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w ust. 2 lit. b;
d)    wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
e)    skorzystania z usługi Newslettera – Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail;
f)    w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies. W przypadku Przedsiębiorcy powyższe dane są poszerzone o nazwę firmy oraz numer NIP.

§5. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA


1.    Podanie adresu e-mail i zaakceptowanie subskrypcji poprzez kliknięcie linku aktywacji w mailu zwrotnym, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, związanych z obsługą Newslettera. Subskrypcja nie wymaga podawania żadnych danych osobowych (oprócz wspomnianego wcześniej adresu e-mail).
2.    Newsletter wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z ofertą PGE S.A.
3.    Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne.
4.    Każdy e-mail zaopatrzony jest w stopkę, która posiada link dzięki któremu Użytkownik może wypisać się z subskrypcji. Wypisanie się z subskrypcji jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania dalszych wiadomości.
5.    PGE S.A. nie rozsyła wiadomości powszechnie uznawanych za „spam”. Użytkownik otrzymuje wiadomości dopiero po wcześniejszej rejestracji i aktywacji konta – co wyklucza możliwość zarejestrowania danego adresu e-mail przez kogoś innego.
6.    PGE S.A nie udostępnia powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom trzecim, z zastrzeżeniem §6.


§6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODMIOTÓW TRZECICH


1.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich sprostowania/ poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.
2.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4.    Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez samego Administratora jak i mogą być przekazywane do następujących odbiorców:
a)    dostawcy usług hostingowych t.j. przechowującemu dane Serwisu PGE i zapewniającemu utrzymanie go w ruchu;
b)    dostawcom narzędzi służących do analizy ruchu w Serwisie, prowadzenia w nim działań marketingowych oraz wysyłki Newslettera;
c)    firmom realizującym przesyłki;
d)    podmiotom obsługującym płatności (operatorom płatności internetowych lub bankom).
5.    Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§7. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

1.    Serwis korzysta z plików cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b)    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c)    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a)    „sesyjne” (session cookies)- są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b)    „Stałe” (persistent cookies)- pliki te przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
10.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.